การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และตำรับยาแผนไทยของชาติ
 
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๘) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๗) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๖) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๔) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑) ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๒) ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๔) ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๕) ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๖) ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๗) ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๘) ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๙) ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๐) ปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๑) ปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๒) ปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำรายาการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยา
การแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปจำนวนรายการตำรับยาแผนไทยในตำราการแพทย์แผนไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการประกาศกำหนดตำรายาการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกำหนดคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผลประโยชน์ตากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
พ.ศ. 2560