การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ประจำปี 2559

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
  กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  กลุ่มหมอพื้นบ้าน ภาคเหนือ
  กลุ่มหมอพื้นบ้าน ภาคกลาง
  กลุ่มหมอพื้นบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มหมอพื้นบ้าน ภาคใต้
  กลุ่มนักวิชาการ
  กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
  กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
  กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
   
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) เรื่อง การสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   
คุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   
แบบเสนอชื่อ ภ.ท.๑ และแบบประวัติ ภ.ท.๑/๑ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   
(สำเนา) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับจังหวัด (ก.ส.จ.)
 
หนังสือนำส่ง (สำเนา) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับจังหวัด (ก.ส.จ.)
 
(ร่าง) ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย