การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ประจำปี 2556

 

ผลการนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
    กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย 
    กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
    กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 
    กลุ่มนักวิชาการ  
    กลุ่มผู้ปลูก หรือแปรรูปสมุนไพร 
    กลุ่มผู้ผลิต หรือจำหน่ายยาแผนไทย 
    กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง  
    กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้  
    กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ  
   
แก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษาในแบบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อกลุ่มนักวิชาการ
บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย 
    ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
    หมอพื้นบ้าน (ภาคเหนือ) 
    หมอพื้นบ้าน (ภาคกลาง)  
    หมอพื้นบ้าน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
    หมอพื้นบ้าน (ภาคใต้) 
    องค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 
    ผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย 
  ยกเลิกรายชื่อในบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย 
    ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 
  เพิ่มรายชื่อในบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 
  นักวิชาการ
ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
  การแพทย์แผนไทย