นายทะเบียนจังหวัด


บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (ลูกจ้างงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)


       1. สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบเบื้องต้นและบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย
และตำราการแพทย์แผนไทยในพื้นที่รับผิดชอบ ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   เรื่อง
การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2547
       2. สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบเบื้องต้น และบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์
ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้ผลิตหรือ
จำหน่ายยาแผนไทย  กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย และกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นปัจจุบัน รองรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2546
       3. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ดูแล เก็บรักษาหรือขนย้าย รวมทั้งการปลูก
สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549
       4. สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบเบื้องต้น และจัดทำทะเบียนพื้นที่บริเวณที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์
รวมทั้งที่ดินเอกชนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร ตาม มาตรา 57 มาตรา 61 และ มาตรา 64
       5. รับผิดชอบในงานบริหารทั่วไปของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากนายทะเบียนจังหวัด
       6. ให้ความร่วมมือ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น จัดประชุม ชี้แจงงาน เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ กับบุคคล/ชุมชน/
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
       7. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รอบ 6 เดือน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามขั้นตอน