นายทะเบียนจังหวัด


บทบาทหน้าที่ของนักจัดการงานทั่วไป หรือแพทย์แผนไทย ในการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (ลูกจ้างงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)

      ๑. สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบ/วิเคราะห์เบื้องต้น และบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยในพื้นที่รับผิดชอบตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่องจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียนจังหวัด
๒. สำรวจ สืบเสาะ ค้นหา รวบรวมตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาคและชุมชน สำหรับกลั่นกรองเป็นตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ / ทั่วไป / ชุมชน
๓. สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบ / วิเคราะห์เบื้องต้น และบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ๕ กลุ่ม และบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากร ของนายทะเบียนจังหวัด
๓.๑ ผู้ซึ่งมีความสามารถหรือมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยได้แก่ กลุ่มหมอพื้นบ้านกลุ่มนักวิชาการ  กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร และกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
๓.๒ รองรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ประสาน/สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ/สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรับคำขอแจ้งการครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษาหรือขนย้าย รวมทั้งการปลูกสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)  พ.ศ. ๒๕๔๙ (ถ้ามี)
๕. สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบ/วิเคราะห์เบือ้งต้น และจัดทำทะเบียนพื้นที่บริเวณ ถิ่นกำเนิดของสมุนไพรทั้งใน และนอกเขตอนุรักษ์ รวมทั้งที่ดินเอกชนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔
๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรับคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ถ้ามี) ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารตามขั้นตอน จัดทำบัญชีรับเรื่องไว้         และเสนอหนังสือนำส่งคำขอฯ ดังกล่าวต่อนายทะเบียนจังหวัด เพื่อนำส่งต่อนายทะเบียนกลาง พิจารณารายละเอียด/เนื้อหา ทางวิชาการหรือกฎหมายตามขั้นตอน
๗. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่ว่ยเลขานุการในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองและเฝ้าระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด
๘. ร่วมมือ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดประชุม ชี้แจงงาน เผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการ กับบุคคล / ชุมชน / หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
๙. รายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติราชการ เสนอผู้บังคับบัญชา และจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านรวบรวม อนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (รอบ ๖ เดือน/ สิ้นปีงบประมาณ) เสนอต่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๐. รับผิดชอบในงานประสาน/บริหารจัดการทั่วไปของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
     ๑๑. งานหรือหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนจังหวัด