ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด แจ้งอีเมล์ของทุกท่านเพื่อให้นายทะเบียนกลางจัดส่ง password ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ

 

ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ ประจำปี  2560

มกราคม   2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม    2560
เมษายน   2560
พฤษภาคม 2560
PTMK มิถุนายน  2560
PTMK กรกฎาคม 2560
PTMK สิงหาคม   2560