ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด แจ้งอีเมล์ของทุกท่านเพื่อให้นายทะเบียนกลางจัดส่ง password ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ

 

ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ ประจำปี  2559

กราคม  2559
กุมภาพันธ์  2559
มีนาคม  2559
เมษายน  2559
พฤษภาคม  2559
มิถุนายน  2559
กรกฎาคม  2559
สิงหาคม  2559
กันยายน  2559
ตุลาคม  2559
พฤศจิกายน  2559

ธันวาคม 2559