ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด แจ้งอีเมล์ของทุกท่านเพื่อให้นายทะเบียนกลางจัดส่ง password ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ

 

ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ ประจำปี  2558

กราคม  2558
กุมภาพันธ์  2558
มีนาคม  2558
เมษายน  2558
พฤษภาคม  2558
มิถุนายน  2558
กรกฎาคม  2558
สิงหาคม  2558
กันยายน  2558
ตุลาคม  2558
พฤศจิกายน  2558
ธันวาคม  2558