ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด แจ้งอีเมล์ของทุกท่านเพื่อให้นายทะเบียนกลางจัดส่ง password ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ

 

ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ ประจำปี  2557

กราคม  2557
กุมภาพันธ์  2557
มีนาคม  2557
เมษายน  2557
พฤษภาคม  2557
มิถุนายน  2557
กรกฎาคม  2557
สิงหาคม  2557
กันยายน  2557
ตุลาคม  2557
พฤศจิกายน  2557
ธันวาคม  2557