ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด แจ้งอีเมล์ของทุกท่านเพื่อให้นายทะเบียนกลางจัดส่ง password ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ

 

ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ ประจำปี  2556

กราคม  2556
กุมภาพันธ์  2556
มีนาคม  2556
เมษายน  2556
พฤษภาคม  2556
มิถุนายน  2556
กรกฎาคม  2556
สิงหาคม  2556
กันยายน  2556
ตุลาคม  2556
พฤศจิกายน  2556
ธันวาคม  2556


รายงานผลการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2556

มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556