ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด แจ้งอีเมล์ของทุกท่านเพื่อให้นายทะเบียนกลางจัดส่ง password ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ

 

ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ ประจำปี  2555

กราคม  2555
กุมภาพันธ์  2555
มีนาคม  2555
เมษายน  2555
พฤษภาคม  2555
มิถุนายน  2555
กรกฎาคม  2555
สิงหาคม  2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555

รายงานผลการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2555

มกราคม  2555
กุมภาพันธ์  2555
มีนาคม  2555
เมษายน  2555
พฤษภาคม  2555
มิถุนายน  2555
กรกฎาคม  2555
สิงหาคม  2555
พฤศจิกายน  2555
ธันวาคม  2555