ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด แจ้งอีเมล์ของทุกท่านเพื่อให้นายทะเบียนกลางจัดส่ง password ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ

 

ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ ประจำปี  2554

กราคม  2554
กุมภาพันธ์  2554
มีนาคม  2554
เมษายน  2554
พฤษภาคม  2554
มิถุนายน  2554
กรกฏาคม  2554
สิงหาคม  2554
กันยายน  2554
ตุลาคม  2554
พฤศจิกายน  2554
ธันวาคม
  2554

รายงานผลการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไท 2554

มกราคม  2554
กุมภาพันธ์  2554
มีนาคม 2554
เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554
ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554