ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด แจ้งอีเมล์ของทุกท่านเพื่อให้นายทะเบียนกลางจัดส่ง password ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ

 

ผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ ประจำปี  2553

มกราคม  2553
กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม  2553
เมษายน  2553
พฤษภาคม 2553
มิถุนายน  2553
กรกฏาคม  2553
สิงหาคม  2553
กันยายน  2553
ตุลาคม  2553
พฤศจิกายน  2553
ธันวาคม  2553


รายงานผลการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2553