นายทะเบียนกลาง / นายทะเบียนจังหวัด
ในการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพร
ในสำนักงานนายทะเบียนกลาง และสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด


บทบาทหน้าที่นายทะเบียนกลาง


     มาตรา ๓ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. ๒๕๔๒

     นายทะเบียน ” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล้วแต่กรณี

     มาตรา ๑๓ ให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นนายทะเบียนกลาง และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

     ๑. นายทะเบียนกลาง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ส่วนนายทะเบียนจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) (มาตรา ๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค พ.ศ.๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ ๑)  พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อง การกำหนดแบบเสนอชื่อแบบประวัติและบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

     ๒. สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย (มาตรา ๑๕) และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๗)

     ๓. รวบรวม ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอรายการตำรับยาแผนไทยของชาติหรือทั่วไป และตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือ ทั่วไป (มาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๘ : กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฏกระทรวงว่าด้วยการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือ ตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘)

     ๔. รับการยื่นคำขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ เสนอต่อผู้อนุญาต (มาตรา ๑๙ และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด ตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือตำรับยาแผนไทยทั่วไป และตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับอนุญาต และการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนสำหรับการใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘)

     ๕. ดำเนินการตามขั้นตอนในการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล) ตั้งแต่ตรวจสอบคำขอจดทะเบียน พิจารณาให้แก้ไขหรือยกเลิกคำขอ ดำเนินการสอบสวน พิจารณาวินิจฉัย มีคำสั่งให้จดทะเบียนและสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน (มาตรา ๒๐ - ๔๐ และกฎกระทรวง    ว่าด้วยการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)

     ๖. พิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของผู้ทรงสิทธิ (มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๖)

     ๗. รับแจ้งการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย้ายสมุนไพรควบคุม ที่เกินกว่าจำนวนหรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๔๔ – ๔๕ และ ๕๑ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙)

     ๘. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ (มาตรา ๗๓, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕)

     ๙. ดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อ การค้า ตั้งแต่ตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต พิจารณาให้แก้ไขหรือยกเลิกคำขอ  พิจารณาวินิจฉัย ออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต สั่งพักใช้ใบอนุญาต ถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกำหนดเวลา และสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๔๖ – ๕๖ และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม พ.ศ. ....)

     ๑๐. รับแจ้งกรณีการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม ซึ่งกระทำโดยหน่วยงานของรัฐ  (มาตรา ๔๘ และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. ....)

     ๑๑. ดำเนินการให้มี “แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร” ในพื้นที่ที่มีการกำหนดให้เป็น เขตอนุรักษ์ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพร โดยความร่วมมือและประสานงานของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๕๗ ตลอดจนประกาศใช้ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร (มาตรา ๕๙) และ(ร่าง) ระเบียบคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไป ในพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ใดๆ (มาตรา ๕๘) พ.ศ. ....)

     ๑๒. ดำเนินการให้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ (มาตรา ๖๑ และ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร พ.ศ. ....)

     ๑๓. ดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินการใดๆ เพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร หรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ตั้งแต่รับคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๖๓ และ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต พ.ศ. ....)

     ๑๔. รับคำขอขึ้นทะเบียน ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และเพิกถอนการขึ้นทะเบียนสำหรับที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่ใช้ปลูกสมุนไพรของเอกชน ซึ่งนำที่ดินมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน (มาตรา ๖๔, (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน ในการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาสมุนไพร พ.ศ. ..., (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินของเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว พ.ศ. ...)