แผนผังแสดงพื้นที่ในการแจ้งครอบครองและแจ้งการปลูกสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
ประจำปี 2549-2554