แผนที่แสดงการแจ้งครอบครอง และการปลูกสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549

แบบแจ้งการครอบครองฯ (แบบ ภ.ท.3)
     แบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้าย กวาวเครือ
     ใบรับแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้าย กวาวเครือ
     คำชี้แจงการกรอกข้อมูล

แบบแจ้งการปลูกฯ (แบบ ภ.ท.4)
     แบบแจ้งการปลูกกวาวเครือ เพื่อศึกษาวิจัย หรือส่งออก การจำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้า
     ใบรับแจ้งการปลูกกวาวเครือ เพื่อศึกษาวิจัย หรือส่งออก การจำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้า
     คำชี้แจงการกรอกข้อมูล

บัญชีแสดงรายละเอียดฯ (แบบ ภ.ท.5)
     บัญชีแสดงรายละเอียด จำนวนหรือปริมาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย้ายกวาวเครือ
     คำชี้แจงการกรอกข้อมูล

          แบบคำขอรับอนุญาต และใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมหรือส่งออก หรือจำหน่าย หรือแปรรูป
         สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท. 9 - 14)
      
(ดาวน์โหลดไฟล์)
          หนังสือแบบแสดงรายละเอียดการกำหนดเลขรับคำขอและเลขที่ใบอนุญาตฯ
      
(ดาวน์โหลดไฟล์)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ พ.ศ. 2549
3. แนวทางและขั้นตอนการปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549
4. คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549
5. มอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
   ตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม
   เพื่อการค้า พ.ศ. 2559

6. การอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดำเนินการศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย
   หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า


คำแนะนำหลังจากที่ได้ใบรับแจ้งแล้ว

1. แสดงใบรับแจ้งไว้ในที่เปิดเผย
2. จัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดของจำนวนหรือปริมาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย้าย
รวมตลอดถึงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงและรายงานจำนวนหรือปริมาณข้างต้นตามบัญชีแสดง    รายละเอียด   จำนวนหรือปริมาณ
การครอบครอง  การใช้ประโยชน ์  การดูแล  การเก็บรักษาหรือการขนย้าย กวาวเครือ  (แบบ ภ.ท. 5) ต่อนายทะเบียนภายใน
60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีปฎิทิน
3. ให้ปิดป้ายแสดงสถานที่ปลูกอย่างชัดเจน