กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
 
 


ที่มา : ฐานข้อมูลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) ของสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย