แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ

มากที่สุด (113 คน) 46.69 %
มาก (39 คน) 16.12 %
ปานกลาง (23 คน) 9.5 %
น้อย (24 คน) 9.92 %
น้อยที่สุด (43 คน) 17.77 %
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 242 คน