แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ

มากที่สุด (110 คน) 48.25 %
มาก (38 คน) 16.67 %
ปานกลาง (22 คน) 9.65 %
น้อย (24 คน) 10.53 %
น้อยที่สุด (34 คน) 14.91 %
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 228 คน