แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ

มากที่สุด (110 คน) 48.67 %
มาก (38 คน) 16.81 %
ปานกลาง (22 คน) 9.73 %
น้อย (24 คน) 10.62 %
น้อยที่สุด (32 คน) 14.16 %
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 226 คน