(ร่าง)กำหนดการและตารางกิจกรรมสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์ แผนไทยเพื่อการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี (นักจัดการงานทั่วไป)
หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี (ลูกจ้างเขต)
File บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและบทบาท นายทะเบียนจังหวัดฯ วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
แก้ไขกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ และบทบาท นายทะเบียนจังหวัด ฯ วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. (ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ)
(สำหรับลูกจ้างชั่วคราวประจำ สสจ.เขต ๑๒ เขต) หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและบทบาทตามนายทะเบียน
    จังหวัดด้านจริยธรรมมาภิบาล และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง และส่งสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม    ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ทีเคพาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. (ดาวน์โหลดไฟล์)
หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและบทบาทตามนายทะเบียนจังหวัดด้านจริยธรรมมาภิบาลและกฎหมายว่าด้วย
    การคุ้มครอง และส่งสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ทีเคพาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น
    กทม. (ดาวน์โหลดไฟล์)
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
    คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๑๐ กลุ่ม
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) เรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
    และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒

คุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ
     สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หนังสือสรุปบัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครองการใช้ ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษาหรือการขนย้าย
     กวาวเครือ (แบบ ภ.ท.๕)

แบบเสนอชื่อ ภ.ท. ๑ และแบบประวัติ ภ.ท. ๑/๑ การสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
     ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.)
หนังสือ(สำเนา)คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) และ
     (ร่าง)ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หนังสือขอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะ กรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๙
แจ้งแนวทางการสนับสนุนงบประมาณนายทะเบียนจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน นายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หนังสือแจ้งยืนยันการสนับสนุนการจ้างบุคลากรตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙


มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
โครงการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับเขต พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือเชิญร่วมงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
หนังสือแจ้งแนวทางสนับสนุนจังหวัดเจ้าภาพ (๕ เขตบริการสุขภาพ) จัดงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
      <พิษณุโลก> <เพชรบุรี> <สิงห์บุรี> <อุดรธานี> <อุบลราชธานี>
หนังสือขอความร่วมมือนายทะเบียนจังหวัดจัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล
     การเก็บรักษา หรือการขนย้ายกวาวเครือ (ภ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๕๗

หนังสือแจ้งยืนยันการเป็นเจ้าภาพโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๔๘
การสนับสนุนการดำเนินการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของ นายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและการใช้ประโยชน์
    จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด สำนักงานนายทะเบียนกลาง ฯ
    ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี

หนังสือแจ้งยืนยันการสนับสนุนการจ้างบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘หนังสือติดตามรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียนจังหวัด
    ปีงบประมาณ 2557

หนังสือติดตามรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียนจังหวัด
    ปีงบประมาณ 2557

ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
หนังสือแจ้งการให้บริการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล >>>Download File<<<
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนกลาง/ จังหวัด ในการใช้โปรแกรมจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
        ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเคยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์
 >>> ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม <<<
ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี  27 พื้นที่
        วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ
 >>> ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม <<<
แจ้งแนวทางสนับสนุนการจัดงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2557
การสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปีงบปะมาณ 2557
การจัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครองการใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย้ายกวาวเครือ (ภ.ท.5)
        >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<<<
ผลการนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
หนังสือแจ้งแนวทางการสนับสนุนการจ้างบุคลากรตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
        ปีงบประมาณ 2557

หนังสือแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด
แบบสำรวจความพึงพอใจ หนังสือทะเบีนยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 13  >>>>>ดาวน์โหลดไฟล์<<<<<
แบบสำรวจความพึงพอใจ หนังสือทะเบีนยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 12  >>>>>ดาวน์โหลดไฟล์<<<<<หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด
แบบรับฟังความเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดจ้างนักจัดการงานทั่วไปในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
ไฟล์บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด วันที่ 4-5 ก.ค. 56
        ณ โรงแรม ทีเค พาเลช    >>>> ดาวน์โหลดไฟล<<<<
แก้ไขรายการค่าประกันสังคมในการจ้างบุคลากรดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
        ปีงบประมาณ 2557

หนังสือเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
        การแพทย์แผนไทย  
>>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด
แจ้งยืนยันการสนับสนุนการจ้างบุคลากรดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
       ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดสำหรับนายทะเบียนจังหวัด
ประกาศ เผยแพร่ ทะเบียนข้อมูลบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ในฐานข้อมูล ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (ผู้ทรงฯ 5 กลุ่ม) เพื่อรองรับ
        การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ก.ส.)

หนังสือแจ้งชะลอการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
        พ.ศ. 2542

โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน  ปีงบประมาณ 2556
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ (มาตรา 15) แบบใหม่
หนังสือขอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามกฏกระทรวงฯ เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับจังหวัด ปี2556
การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
สรุปบัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษา
       หรือการขนย้ายกวาวเครือ (ภ.ท.5)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์พื้นบ้าน ปี 2556

ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตาม กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิ
       ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวน และการพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิ
       ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2555

แจ้งแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดตามโครงการรวมพลัง การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2556
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555
ระบบนายทะเบียนกลาง เปิดให้บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ (มาตรา 15) และข้อมูลบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
แจ้งแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดตามโครงการรวมพลังการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2556
การสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างการบันทึกแบบทะเบียนสำรวจภูมิปัญญา 
        >>>ดาวน์โหลดตัวอย่าง<<<    >>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<<<


ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(ร่าง) กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการรองรับ การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
        การสื่อสารนโยบายด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกสู่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
        ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แจ้งยืนยันการสนับสนุนการจ้างบุคลากรดำเนินงานคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
การแจ้งยืนยัน E-mail หน่วยงานของท่าน เพื่อจัดส่งข้อมูลความซ้ำซ้อน ของบุคลากรหมอพื้นบ้านให้ตรวจสอบความถูกต้อง
การยืนยันขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์และคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่ที่เป็น ถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ปีงบประมาณ 2555 - 2556 ของนายทะเบียนจังหวัด
บันทึกข้อความสหภาพยุโรปแก้ไขคำตัดสินเพื่อเพิ่มรายชื่อสมุนไพรในการผลิตยา สำหรับการใช้ของมนุษย์
ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองภูมิปัญญาฯ ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
แก้ไขโครงการรวมพลังเครือข่ายสร้างสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2555
แจ้งการโอนเงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
สรุปบัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครอง และใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย้ายกวาวเครือ (ภ.ท.5)
แจ้งการโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2555
แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
การแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2554
ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือ รับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2554 และคู่มือประเมินหมอพื้นบ้าน
ขอความร่วมมือทุกจังหวัด "ประสานแจ้งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับจังหวัด (5 กลุ่ม) เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี" >รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด<
ติดตามรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2554 ของสำนักนายทะเบียนจังหวัด
ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของจังหวัดเพื่อการเฝ้าระวัง และพิทักษ์สิทธิ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่จะส่งแบบสำรวจความพึงพอใจหนังสือทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย เล่มที่ 8 เขียนชื่อจังหวัด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
ให้ส่งครบ ทั้ง 75จังหวัด

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
การสำรวจรายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษา หรือวิจัยสมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์
การดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองฯ (ชุดใหม่)
แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2554
แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โครงการสนับสนุนนายทะบียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2554
ติดตามการดำเนินงานสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ
แจ้งการโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2554
แบบสรุปการแจ้งการครอบครองฯ และการปลูกกวาวเครือ
การดำเนินงานคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ฯ)
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์ ( ภาคกลาง )
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการคุ้มครองจุลชีพในพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการ แพทย์แผนไทย 2542   
  
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดภาคกลาง  - ภาคอีสาน
แจ้งการโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2554
 แบบสรุปการแจ้งการครอบครองฯ และการปลูกกวาวเครือ
การจัดทำทะเบียนสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ติดตามการจัดทำร่างแผนจัดการและความก้าวหน้าการดำเนินงานคุ้มครองสมุนไพร
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการคุ้มครองสมุนไพร
ผลการดำเนินงานตามโครงการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประสานงานฯ
แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.2553-2555 (แผนระยะสั้น)
โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยปี 2553 (โครงการรวมพลังฯ)
รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาฯ ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด ปี 2553
แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนสำนักงานนายทะเบียนฯ
ประชุมเตรียมการโครงการสุขภาพด้ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี 2553
โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี 2553
แก้ไขแนวทางการใช้เงินสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
คำชี้แจงการบันทึกข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2553
ขอความร่วมมือส่งแบบรายงานข้อมูลการแจ้งกวาวเครือฯ
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
แจ้งยืนยันการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานคุ้มครองภูมิปัญญาฯ ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด