สรุปการประชุม/การฝึกอบรม

สรุปสาระสำคัญการอบรมโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
สรุปสาระสำคัญการอบรมโปรแกรม Photoshop CS5 และ โปรแกรม Ulead video studio 11 เบื้องต้น
สรุปสาระสำคัญการอบรมระบบปฏิบัติการ Windows 7
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและการประเมินผล ครั้งที่ ๒

สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง วินิจฉัยผิวหน้า สวยด้วยสมุนไพร

สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง วช. ผลักดันงานวิจัย ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

สรุปสาระสำคัญการอบรมวินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
และความรับผิดชอบทางละเมิดจากการบริหารสัญญา

สรุปสาระสำคัญบรรยายการประชุมวิชาการ เรื่อง สาธิตการทำเจลล้างมือ