ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

           วันที่ 20 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนน บัตรเลือกตั้ง
การสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรม
การแพทย์ (DMS6) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ผลการนับคะแนนแต่ละกลุ่มดังนี้                กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
                กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
                กลุ่มหมอพื้นบ้าน (ภาคเหนือ)
                กลุ่มหมอพื้นบ้าน (ภาคกลาง)
                กลุ่มหมอพื้นบ้าน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
                กลุ่มหมอพื้นบ้าน (ภาคใต้)
                กลุ่มนักวิชาการ
                กลุ่มองค์การเอกชนด้านการแพทย์แผนไทย
                กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
                กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร