โครงการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรของผู้ปฏิบัติงานฯของสำนักงานนายทะเบียน


          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  ได้จัดโครงการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของผู้ปฏิบัติงานฯ
ของสำนักงานนายทะเบียน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมนครอินทร์โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี
โดยกลุ่มงานนายทะเบียนกลาง สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ

ประธาน : นางกัญจนา ดีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 16 คน คณะทำงาน จำนวน 11 คน

วัตถุประสงค์โครงการฯ : ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาฯ และการดำเนินงานตามประกาศสาธารณสุข
เรื่อง สมุนไพรควบคุม และรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
คุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ข้อสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการจัดทำทะเบียนบุคลากรและ ภูมิปัญญาฯ และการดำเนินงานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) ของผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาฯ และใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น