โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ฯ ครั้งที่ 5/2552


           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  ได้จัดโครงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ  และตำรับยาแผนไทย
ทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไปสัญจร  ครั้งที่ 5/2552  ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานในการประชุม :  นางกัญจนา ดีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม : อนุกรรมการ       จำนวน 12 คน
                              คณะทำงาน         จำนวน  5 คน
                              ผู้สังเกตการณ์      จำนวน  6 คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตำรับยาแผนไทย จากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 ตามร่างกฎกระทรวง ฯ
เตรียมเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพิจารณา เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป และจัดทำยุทธศาสตร์
อนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทยทั่วไปและตำราการแพทย์
แผนไทยทั่วไป ปี 2553-2554 พร้อมทั้งศึกษารูปแบบและวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดของหมอพื้นบ้าน อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

          คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติฯ ได้พิจาณาตำราการแพทย์
แผนไทยที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ  จำนวน  87  รายการ  และเห็นสมควรประกาศเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ  จำนวน
87 รายการ  และได้ยุทธศาสตร์อนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย ของชาติ/ทั่วไป ปี 2553-2554