การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
และบริเวณถิ่นกำเนิดสมุนไพร (อนุ 5)

ครั้งที่ 4/2552

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 
ณ  ห้องประชุมเบญจกูล  อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย
ประธาน :  น.พ.ประพจน์  เภตรากาศ  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณาสุขสาขาพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์)
                                       กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน  20 คน  ประกอบด้วย
                                       - คณะอนุกรรมการฯ  ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด 4 จังหวัด  ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี    
                                       ลพบุรี  นครราชสีมา  รวมทั้งนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
                พิจารณา (ร่าง) แผนจัดการฯ และกรอบแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่  เขตอนุรักษ์ 4 แห่ง ตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลที่ได้รับ
        1. ฝ่ายเลขานุการ จัดทำกรอบแผนจัดการฯ ภาพรวมทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่  1) ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว  2) เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 4) ป่าเขาสลัดได อุทยานแห่งชาติทับลาน  โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนฯ ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม  ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท และแผนงานตามมาตรา 57 (1) (2) (3) (4) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
        2. ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด ๔ แห่ง  จัดทำรายละเอียด (ร่าง) แผนจัดการฯ เฉพาะพื้นที่ ระยะสั้น 3 ปี     (2553-2555) โดยแสดงภาพรวมกิจกรรมดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เขตอนุรักษ์ทั้งหมด  จัดลำดับความสำคัญ  ของกิจกรรมที่ต้องเร่งดำเนินการ  เชื่อมโยงให้เห็นการดำเนินการในระยะต่อไปของแผนจัดการฯ  โดยมีหลักการและเหตุผล  สถานการณ์/สภาพปัญหา  และข้อมูลแสดงถึงความหลากหลายของสมุนไพรในพื้นที่ที่ได้จากการสำรวจศึกษา  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศของสมุนไพร และการมีส่วนร่วมของชุมชน  ตลอดจนการบูรณาการกับแผนงาน/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรา 57 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เพื่อดำเนินการต่อไป