ขอความร่วมมือส่งแบบรายงานข้อมูลการแจ้งกวาวเครือ
เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานหนังสือ

    สิ่งที่ส่งมาด้วย
       1.แบบรายงานการครอบครอง ใช้ประโยชน์ฯ
       2.แบบรายงานการปลูกกวาวเครือฯ