สรุปการจัดเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพื่อรองรับการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของสำนักงานนายทะเบียน

              สำนักคุ้มครองภูมิปัญญา ฯ ได้รับอนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานนายทะเบียนกลาง เพื่อการอนุรักษ์
เฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.  2542  วงเงิน  8,100,000  บาท  (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  จากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีกิจกรรม ที่ 6.3
การดำเนินการวิเคราะห์พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อรองรับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของสำนักงาน
นายทะเบียน เป็นเงิน 2,700,000บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยให้พัฒนาจากฐานข้อมูลเดิม ให้มีความพร้อมในการดำเนินการ
รวม 5 ฐานข้อมูล  ดังนี้  
              1. ฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
              2. ฐานข้อมูลตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15
              3. ฐานข้อมูลตำรับยาแผนไทยของชาติ/ทั่วไป ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไปเพื่อรองรับการตรวจสอบการ
                 จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
              4. ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อรองรับการตรวจสอบการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
              5. จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ดำเนินการตามแผนผังกระบวนการทำงาน  ดังนี้
              1. วิเคราะห์โปรแกรมเดิมและข้อเสนอแนะจากนายทะเบียนจังหวัด จากการประเมิน ดำเนินการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
              2. จัดทำรายงานการจัดหารายการคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
              3. (ร่าง) TOR การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ฯ
              4. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ TOR
              5. ประชุมร่วมกับ NECTEC
              6. ประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR
              7. จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ
โดยการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล ฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2553 (30 กันยายน 2553)

ประธานมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้

              1. ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม (นางสาว สายสุนีย์ คุ้มครองญาต) ขอหารือเร่งให้แล้วเสร็จตามกำหนด ช่วยแนะนำวิธีดำเนินการให้รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่านผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรม และกระทรวงสาธารณสุข โดยเร็ว
              2. หารือ NECTEC ให้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล ฯ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในปีงบประมาณ 2553 (วันที่ 15 กันยายน 2553)

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลดังนี้
              1. ฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
              2. ฐานข้อมูลภูมิปัญญามาตรา 15
              3. ฐานข้อมูลสมุนไพร
              4. ฐานข้อมูลองค์ความรู้
              5. โปรแกรมการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
              6. ระบบการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ