รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ 2 จังหวัดได้แก่
  1. อุดรธานี
  2. หนองคาย
 
Download