ติดตามการจัดทำร่างแผนจัดการและความก้าวหน้าการดำเนินงานคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดสมุนไพรในพื้นที่
เขตอนุรักษ์ 8 จังหวัดได้แก่
  1. กาญจนบุรี
  2. กำแพงเพชร
  3. พิษณุโลก
  4. สระแก้ว
  5. อุดรธานี
  6. นครพนม
  7. สตูล
  8. ระนอง

Download