การจัดทำทะเบียนสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 4 จังหวัดได้แก่
  1. เชียงใหม่
  2. ลพบุรี
  3. นครราชสีมา
  4. อุบลราชธานี

Download