การประชุมชี้แจงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

              
           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้จัด
การประชุมชี้แจงการสำรวจ    รวบรวม    และจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   ใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS 6) ชั้น 1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ประธาน  อาจารย์กัญจนา  ดีวิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน เขตตลิ่งชัน และจอมทอง)
                  จำนวน 40 คน

วัตถุประสงค์
           1. เพื่อสำรวจรวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
           2. เพื่อให้ความรู้และชี้แจงการ สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
           3. เพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการ สำรวจ รวบรวม ละจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลที่ได้รับ
           บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ  
           1. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร พ.ศ. 2542
           2. การจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
           3. แนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการ สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรและ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
              ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
              3.1 ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้บุคคลและชุมชนที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ทำการสำรวจข้อมูล
              3.2 ออกสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
              3.3 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
              3.4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ  จะทำการตรวจสอบอีครั้งหนึ่ง ก่อนนำข้อมูลไปจัดทำทะเบียนภูมิปัญญา ต่อไป