การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
และบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร สัญจร ครั้งที่ 5/2552           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ได้ดำเนินการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร และบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
สัญจร ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 13-15 ธันวามคม 2552 ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร

ประธาน  น.พ.สญชัย  วัฒนา  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน 35 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
          1. ติดตามผลการดำเนินงานสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 พื้นที่ 24 จังหวัด
          2. พิจารณารายงานผลการสำรวจ ศึกษาสมุนไพร และ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
          3. ทัศนศึกษาสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก
และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ผลที่ได้รับ

          1. คณอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน 24 พื้นที่ 25 จังหวัด  ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการสำรวจ
ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่
          2. คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่จังหวัดพิษณุโลกและกำแพงเพชร ดังนี้  
             2.1ให้จัดทำแปลงตัวอย่างการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรตามหลักทางวิชาการ โดยมีทีมนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง นักพฤกษศาสตร์
หมอพื้นบ้าน และเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติฯ
             2.2 ควรดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้
                 1) จัดทำแผนการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เป้าหมาย
                 2) ประสานเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด/พื้นที่
                 3) จัดทำ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เป้าหมาย
                 4) บริหารจัดการและดำเนินการตามแผนจัดการฯ
             2.3 จัดทำ Herbarium สมุนไพร เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และนำส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
             2.4 ดำเนินการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรให้ครอบคลุมทุกระบบนิเวศที่เป็นตัวแทนของพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สถานการณ์ข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่ การใช้ประโยชน์ ปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศของสมุนไพร สถานการณ์การ
มีส่วนร่วม/ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการวางแผนถ่ายโอนไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรท้องถิ่น
          3. ให้สรุปปัญหา/อุปสรรคในทางปฏิบัติ และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา แนวทางแก้ไข และนำมาพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
          4. ได้ทัศนศึกษาฯ เขตอนุรักษ์ทั้งสองแห่งพบว่า มีความหลากหลายของสมุนไพรและระบบนิเวศตามธรรมชาติ เหมาะสม
ที่จัดทำแผนจัดการอนุรักษ์/บูรณการการมีส่วนร่วม/นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ของชุมชนในระยะยาวต่อไป