การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเฝ้าระวังสิทธิในภูปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ครั้งที่ 3/2552  


           เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ได้ดำเนินการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามเฝ้าระวังสิทธิในภูปัญญาการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร ครั้งที่ 3/2552 ณ ห้องประชุมตรีผลา ชั้นใต้ดิน  อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย

ประธาน  น.พ.สญชัย  วัฒนา  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ จำนวน  19 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
          1. ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
          2. พิจารณาโครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในรูปแบบดิจิตอลของประเทศไทย
          3. พิจารณาแนวทางการรวบรวมผลงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
ผลที่ได้รับ
          1. ติดตามผลการดำเนินงาน
                   1.1 การตรวจสอบ/สืบค้นสิทธิบัตรสมุนไพรเป้าหมายสำคัญ 20 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการ คำหรือ
ข้อความที่ใช้ในการสืบค้น และมีมติเห็นชอบให้สืบค้นข้อมูลดังกล่าวต่อไป และมอบฝ่ายเลขานุการตั้งคณะทำงานพิจารณา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อการเฝ้าระวัง  
                   1.2 การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตรวจสอบจากชื่อรูปภาพ และสัญลักษณ์
และมอบฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกประเภทเครื่องหมายการค้า นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป
          2. คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการให้จัดทำโครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ในรูปแบบดิจิตอลของประเทศไทย (TKDL) และมีมติมอบฝ่ายเลขานุการ
                   2.1 เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำชุดความหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนศูนย์เนคเทคฯ/ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้แทนสำนักหอสมุด และผู้เกี่ยวข้อง
                   2.2 เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำ Road Map ของการดำเนินโครงการ TKDL โดยมีเป้าหมาย
แล้วเสร็จภายใน 10 ปี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้แทนศูนย์เนคเทคฯ/ดร.ธนิต ชังาวร ผู้แทนสำนักหอสมุด ผู้แทนสภาพัฒน์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
                   คณะฯ ละไม่เกิน 10 คน
          3. คณะอนุกรรมการฯ มีมติมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ผลงานของกรมฯ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และเห็นชอบการสนับสนุน  งบประมาณในการจัดส่งบุคลากรของสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ ที่รับผิดชอบงาน เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นผู้แทนหน่วยงานดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป