ประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1/2552


           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมตรีผลา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประธานในการประชุม : นายไพโรจน์ แก้วมณี  นิติกรชำนาญการพิเศษ
                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ประธานคณะทำงานฯ  

ผู้เข้าร่วมประชุม :  คณะทำงาน     จำนวน  11  คน
                               ผู้สังเกตการณ์  จำนวน    4  คน

วัตถุประสงค์ : ที่ประชุมได้รายงานให้ทราบถึง   คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   ที่  329/2552
ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2552   เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 และรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549  เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว 
               คณะทำงานฯ  ได้ข้อสรุปเห็นชอบว่าการจะให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพสูงสุด  ควรให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูล
การดำเนินงานตามประกาศฯ ดังกล่าว ของสำนักงานนายทะเบียนทุกจังหวัด ทั้งที่มีการรายงานและยังไม่ได้รายงาน เพื่อยืนยันข้อมูล
ที่ครบถ้วนสำหรับประกอบการพิจารณาต่อไป