สรุปสาระสำคัญและมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องรับรองชั้น ๕ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

ศาสตราจารย์ คลีนิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

 

๑. เสนอแต่งตั้ง “อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” เป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการอำนวยการการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ
๒. เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ และเสนอเพิ่ม “ผู้แทนสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในคณะอนุกรรมการฯ
๓. เห็นชอบคำสั่งคณะทำงานกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ ๑-๓) ได้แก่
    ๓.๑ คณะทำงานกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ กลั่นกรองตำรับยาแผนไทยจากประกาศตำรับยาแผนไทยของชาติ และจัดทำรายละเอียดประกอบตำรับยาแผนไทย จากประกาศตำรับยาแผนไทยของชาติที่กลั่นกรองแล้ว ประกอบด้วย ศ.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร  เป็นประธานคณะทำงานฯ
   ๓.๒ คณะทำงานกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ ๒) มีอำนาจหน้าที่ รวบรวมตำรับยาเกร็ด ตำรับยาจากแพทย์แผนไทย และตำรับยาจากหมอพื้นบ้านไทย พิจารณากลั่นกรองตำรับยาเกร็ด ตำรับยาจากแพทย์แผนไทย และตำรับจาก หมอพื้นบ้านไทย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ประกอบด้วย นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์พื้นบ้านไทย เป็นประธานคณะทำงานฯ
   ๓.๓ คณะทำงานกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ ๓) มีอำนาจหน้าที่ รวบรวมเภสัชตำรับแผนไทยโรงพยาบาล และยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ กลั่นกรอง วิเคราะห์ตำรับยาแผนไทยจากเภสัชตำรับโรงพยาบาลเป็นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ประกอบด้วย
ดร. ภญ. อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ และรองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยด้านระบบยาแผนไทย เป็นประธานคณะทำงาน

 

๔. แผนปฏิบัติการการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ มีมติให้ปรับแผนปฏิบัติการโดยคัดเลือกตำรับยาตามกลุ่มโรค/กลุ่มอาการที่มีแนวโน้มความนิยมการใช้ เช่น กลุ่มโรคแม่และเด็ก กลุ่มโรคทางเดินอาหาร และโรคธาตุกำเริบ หย่อน พิการ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือกของคณะทำงานฯ ซึ่งมติที่ประชุมเสนอให้คณะอนุกรรมการ ฯ ให้ความเห็นและเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ รับทราบและติดตามผลปฏิบัติการภายหลังดำเนินการพิจารณาในรอบแรก ใช้ระยะเวลาประมาณรอบละ ๔ เดือน จำนวน ๓ รอบ รอบละ ๔๐ –๕๐ ตำรับ
๕. คณะกรรมการฯ เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ
๖. ที่ประชุมเห็นชอบ พิธีเปิดตัวโครงการ “การจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับฟังข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ คน ช่วงเวลาจัดงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๗. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีประสบการณ์
ด้านการตรวจวิเคราะห์ การจัดทำมาตรฐานตำรับยา และศึกษาวิจัยสมุนไพร เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แก่คณะทำงานฯ
๘. นัดหมายประชุมครั้งต่อไปเดือนเมษายน ๒๕๖๐