สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ

   
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๖ คน
 
  . รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
    ๑.๑
ผลการนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ ภ.ท.๒) เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ ทั้ง ๑๐ กลุ่ม ดังตาราง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อผู้ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑
กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
นายภูมิพัฒน์ เวชพฤกษ์ษ
กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
นางลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
นายสำปั้น อ่อนชาวนา
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง
นายบริบูรณ์ ธัชแก้วกรพินธุ์
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายนิคม เบ้าทอง
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้
นายมนูญ แก้วดำ
กลุ่มนักวิชาการ
นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน
กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
นายกร พงษ์เถื่อน
กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
นายประจวบ จันทร์เพ็ญ
กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
นายณัฐ โฆษิวากาญจน์
 

๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ตำรับยาแผนไทยของชาติ

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ จำนวน ๗ ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับ จำนวน ๖ ฉบับ อยู่ระหว่างเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาประกาศเพิ่มเติมอีก ๒ ฉบับ
๑.๓ การจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
      กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดำเนินการจัดงานสัปดาห์วัน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เพื่อการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานพุทธาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

๒. คณะกรรมการพิจารณา หรือให้ความเห็นชอบ
         ๒.๑ รายการตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยที่สมควรประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยและ
ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

               เห็นชอบให้มีการประกาศกำหนดให้ รายการตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (ตำรายาเกร็ด) จำนวน ๓๙ รายการ ๒,๕๑๓ ตำรับ เป็นของชาติ  
         ๒.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
               เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๑๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๙๕ ล้านบาท  และงบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕ ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงาน ๔ แผนงานหลัก ดังนี้
แผนงานที่ ๑ บริหารจัดการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วงเงิน ๑๐ ล้านบาท
แผนงานที่ ๒ การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร วงเงิน ๓๕ ล้านบาท
แผนงานที่ ๓ การศึกษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร วงเงิน ๖๐ ล้านบาท
แผนงานที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร วงเงิน ๑๕ ล้านบาท
         ๒.๓ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....                พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
ที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้การคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การคุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทุกประเภท การกำหนดเงินและทรัพย์สินของกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การกำหนดกิจการเกี่ยวกับหนังสือสำคัญและหนังสืออนุญาต การกำหนดบทกำหนดโทษ และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม ดังนั้น จึงเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์       
๒.๔ แผนพัฒนาตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ                    
      เห็นชอบแผนพัฒนาตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนงานที่มีระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกลั่นกรอง วิเคราะห์ และคัดเลือกตำรับยาแผนไทยที่ได้รับการประกาศคุ้มครองเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติแล้ว เพื่อกำหนดและประกาศเป็น “ตำรับยา
แผนไทยแห่งชาติ” และส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้มีตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (National Thai Traditional Formulary) ที่มีรายการยาประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ ตำรับ ภายในระยะเวลา ๓ ปี
๒.๕ ข้อเสนอการพิจารณาทบทวน เพื่อยุบเลิกหรือยุบรวมคณะอนุกรรมการ ภายในกำกับคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการทบทวนคณะอนุกรรมการในกำกับ โดยมีการพิจารณาให้คงอยู่จำนวน ๑๐ คณะ ยุบรวม จำนวน ๑ คณะ และยุบเลิกจำนวน ๒ คณะ