สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๖ คน
 
  . รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
    ๑.๑ ผลการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาทักท้วงหรือคัดค้านซึ่งฝ่ายเลขานุการโดยกองคุ้มครองภูมิปัญญาฯดำเนินการเวียนบัญชีรายชื่อฯไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีจังหวัดใดทักท้วงหรือคัดค้าน
    ๑.๒ ผลการตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีการยืนยันประสบการณ์การประกอบโรคศิลปะของ นางกรกมล เอี่ยมธนะมาศ และ กรณี นายโกมล ชะเอม ที่มีชื่อปรากฏใน ๒ กลุ่ม โดยผลการ
ตรวจสอบข้อมูล พบว่า นางกรกมล เอี่ยมธนะมาศ เป็นผู้มีประสบการณ์การประกอบโรคศิลปะ และ
นายโกมล ชะเอม ประสงค์เข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มองค์การเอกชน
พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
    ๑.๓  คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.)
           ๑)  คำสั่งที่ ๑/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดบัตรเลือกและ เอกสารประกอบ และ คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนบัตรเลือก ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
           ๒)  คำสั่งที่ ๒/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑.๔ รายงานผลการรับบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ ภ.ท. ๒) ฝ่ายเลขานุการส่งบัตรเลือกพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕๓ ซอง มีซองตอบกลับมาทั้งหมด ๒๔๕ ซอง แบ่งเป็นซองใส่บัตรเลือก ที่ส่งภายในกำหนด ๒๔๐ ซอง ซองใส่บัตรเลือกส่งช้ากว่ากำหนด ๒ ซอง และซองใส่บัตรเลือกที่ใช้ซองประเภทอื่นๆ ๓ ซอง
    ๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
        ๒.๑ เห็นชอบให้นำบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ ภ.ท. ๒)  ที่ใช้ซองประเภทอื่นๆ
              บรรจุ เข้าสู่กระบวนการนับคะแนน
        ๒.๒ เห็นชอบรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดจากการนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
              (แบบ ภ.ท.๒) จากทั้ง ๑๐ กลุ่ม ดังตาราง
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อผู้ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑
กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
นายภูมิพัฒน์ เวชพฤกษ์ษ
กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
นางลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
นายสำปั้น อ่อนชาวนา
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง
นายบริบูรณ์ ธัชแก้วกรพินธุ์
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายนิคม เบ้าทอง
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้
นายมนูญ แก้วดำ
กลุ่มนักวิชาการ
นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน
กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
นายกร พงษ์เถื่อน
กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
นายประจวบ จันทร์เพ็ญ
กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
นายณัฐ โฆษิวากาญจน์
                และมอบหมายฝ่ายเลขานุการเร่งรัดดำเนินการเสนอประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงนามประกาศและปิดประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าว ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และเว็บไซต์กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย