สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานด้านการดูแลอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นายปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน

 

 

๑. สาระสำคัญ แนวทางและรูปแบบการจัดงาน และผังการจัดพื้นที่
    
พระมหาอุดม ปัญญาโภ กล่าวว่า พื้นที่ของวัดพระเชตุพน ในเขตพุทธาวาส มีเนื้อที่
ประมาณ ๓๐ ไร่เศษ สามารถจัดงานได้รอบบริเวณวัด และเสนอให้แบ่งโซนพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น ๙ โซน ดังนี้
๑) โซน VIP บริเวณศาลาพระธรรมปัญญาบดี
๒) โซนเวทีกลาง บริเวณด้านหน้าวิหารพระนอน
๓) โซนนิทรรศการ บริเวณด้านข้างสวนมิสกวัน
๔) โซนฤๅษีดัดตน บริเวณด้านหน้าของพระวิหารทิศใต้ (พระปัญจวัคคีย์)
๕) โซนผลิตภัณฑ์ บริเวณด้านหน้าของพระวิหารทิศเหนือ (พระปาลิไลย)
๖) โซนอาหารไทย บริเวณศาลาราย (โรงเรียนวัดพระเชตุพน)
๗) โซนฝึกอบรมระยะสั้น บริเวณศาลาการเปรียญ
๘) โซนการให้บริการ บริเวณด้านหน้าศาลาแม่ซื้อ และศาลานวด
๙) โซนสมุนไพร บริเวณด้านหน้าของพระวิหารทิศตะวันออก (พระโลกนาถ)
๒. สาระสำคัญการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ระหว่างการจัดงานและประสานกับหน่วยงานต่างๆ
    เนื่องจากสถานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้อย่างเพียงพอจึงเสนอให้
    ๑) ประสานกับสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง และกองบังคับการตำรวจจราจรเพื่อประสานงานในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่ผู้มาร่วมงาน
    ๒) ให้ขอใช้พื้นที่สำหรับการจอดรถกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน,วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,โรงเรียนราชินี,กรมที่ดิน,และสถานที่ราชการในบริเวณใกล้เคียงเป็นต้นเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน
    ๓)การดูแลความสะอาดขอให้ร้านค้าช่วยกันรักษาความสะอาดและให้ประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดเตรียมรถเก็บขยะให้เพียงพอในระหว่างจัดงานเนื่องจากผู้เข้าร่วมงานมีเป็นจำนวนมาก ที่เก็บขยะภายในวัดพระเชตุพนฯ อาจมีไม่เพียงพอ
    ๔) ควรมีป้ายสัญลักษณ์สากลที่มีขนาดใหญ่ ในการบอกทางไปห้องน้ำ ให้เพียงพอ
    ๕) การรักษาความปลอดภัย ควรให้กองอำนวยการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมงานดูแลทรัพย์สินของตัวเอง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพและการหลงลืมสิ่งของต่างๆ
๓. เรื่องอื่นๆ
๑) คณะทำงานฯ ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะมาจัดจำหน่าย
และแสดงสินค้าภายในบริเวณงานฯ
๒) คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ สำรวจสถานที่จัดงานบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
ภายในเขตพุธาวาส