สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นางอุษา กลิ่นหอม นักวิชาการอิสระ

 

 
 
  ๑. สรุปสาระสำคัญ แนวทาง รูปแบบและประเด็นเนื้อหาสาระด้านวิชาการ
    นางอุษา กลิ่นหอม ประธานคณะทำงานได้ชี้แจ้งหัวข้อในการพิจารณาดังนี้ จำนวนวันที่ควรจัดการเสวนาทางวิชาการจำนวนวันในการเสวนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ร.๓  หัวข้อในการเสวนา ควรเป็นโรคและอาการที่อยู่ในตำราวัดโพธิ์ และรูปแบบในการเสนองานวิชาการ เช่นการเสนอผลงานทางวิชาการ การเสวนาโรคต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ๓-๔ คน ร่วมอภิปราย และให้ผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
นางสาวรัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ ได้เสนอให้ นำคำอธิบายแผนนวด ของตำราวัดโพธิ์ที่ได้รับการสังคยานาแล้ว ได้แก่ เวชศาสตร์ฉบับหลวง และโรคนิทานคำฉันท์ มาเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อของการเสวนาด้านวิชาการ นายประพจน์ เภตรากาศ ประธานมูลนิธิเด็กพิการ ได้เสนอให้ มุ่งไปที่การนำเสนอผลงานของรัชกาลที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและเป็นของวัดโพธิ์เช่น การดำเนินการให้วัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกในประเทศไทย ศิลาจารึกวัดโพธิ์ แผนนวดวัดโพธิ์ (ต้นฉบับราชสำนัก)ตำรับยาของวัดโพธิ์ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และฤๅษีดัดตน
นายชาตรี เจตนธรรมจักร ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ให้ความเห็นดังนี้
     ๑. ควรแยกรูปแบบและกิจกรรมระหว่างงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติฯ กับงานมหกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ ให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากทั้ง ๒ งานเป็นงานใหญ่ระดับชาติเช่นเดียวกัน
     ๒. ให้เน้นการนำเสนอเรื่อง ทำไมจึงต้องมีวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจและรับทราบ
     ๓. นำเสนอเรื่องตำรับ/ตำราของวัดโพธิ์ ที่ได้รับการคุ้มครองเป็นตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
นายสุวัตร์ ตั้งจิตรเจริญ ได้เสนอให้คัดเลือกตำรับยาของวัดโพธิ์ ที่ใช้รักษาในแต่ละอาการ
มาอย่างละ ๑-๒ ตำรับ เพื่อใช้เป็นหัวข้อในการเสวนาด้านวิชาการ
นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย ได้ให้ความเห็นรูปแบบงานเสวนาวิชาการ โดยให้ร้อยเรียงเป็นตอนๆ เริ่มจากตอนแรก เรื่อง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ตอน ๒ คุณค่าและอัตลักษณ์ของวัดโพธิ์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ตอน ๓ การนวดไทย ฤๅษีดัดตน ตอน ๔ ตำรับยาของวัดโพธิ์มติประชุมเห็นชอบ จำนวนวันในการจัดกิจกรรมทางวิชาการจำนวน ๙ วัน
ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม –   ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดหัวข้อการเสวนา ดังตาราง
   
วันที่
กิจกรรม
วิทยากร
ภาคเช้า
ภาคบ่าย
29 ต.ค. 59
พิธีเปิดงาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30 ต.ค. 59 เสวนา เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และด้านอื่นๆ - มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
31 ต.ค. 59 เสวนา เรื่อง คุณค่าของวัดโพธิ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย   - พระมหาอุดม ปญฺญาโภ
- นายปรีดา ตั้งตรงจิตร
- นายทวีป ชุมพล
1 พ.ย. 59   เสวนา เรื่อง คุณค่าและอัตลักษณ์ของการนวดไทย - นายยงศักดิ์ ตันติปิฎก
- ผู้แทน รร.วัดโพธิ์
- ผู้แทนวัดสามพระยา
2 พ.ย. 59   เสวนา เรื่อง การเติบโตของโรงเรียนนวดแผนไทยในประเทศและต่างประเทศ - ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
- ผู้แทน รร.วัดโพธิ์
- ผู้แทนมหาวิทยาลัย
3 พ.ย. 59   เสวนา เรื่อง ประวัติความเป็นมาของฤๅษีดัดตน - พระมหาอุดม ปญฺญาโภ
- นส.พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
4 พ.ย. 59   เสวนา เรื่อง การสังคายนาท่าฤๅษีดัดตนและการจัดสร้างรูปหล่อฤๅษีดัดตน ๘๐ ท่า ๘๒ ตน - กคภ.
5 พ.ย. 59 เสวนา เรื่อง การประกาศคุ้มครองตำรับยาการแพทย์แผนไทยของวัดโพธิ์ ให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ เสวนา เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตำรับยาการแพทย์แผนไทยของ    วัดโพธิ์ - นายยอดวิทย์ กาญจนการุณ
- นายชาตรี เจตนธรรมจักร
- นายสุวัตร์ ตั้งจิตรเจริญ
6 พ.ย. 59   เสวนา เรื่อง การปรับตัวของโรงเรียนแพทย์แผนไทยโบราณวัดโพธิ์ - รร.แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์
29 ต.ค. -   6 พ.ย. 59
Exhibitions/ OTOP