สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะทำงานด้านการฝึกอบรมระยะสั้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะทำงานฯ ๘ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๒ คน
 
สาระสำคัญ

     ๑. ในการจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยเพื่อการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม –
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติฯพร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
     ๒. ประเด็นการอบรมระยะสั้น สาธิต แสดง ในการจัดงาน โดยให้มีการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง
รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น.  – ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่าย ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. และ
๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.โดยในแต่ละรอบกำหนดให้นำเสนอเรื่องละไม่เกิน ๒๐ นาทีทั้งนี้หัวข้อที่จะ
นำมาเสนอกิจกรรมบนเวทีกลางให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเสวนาทางวิชาการตามที่คณะทำงานวิชาการฯกำหนดรวมทั้งเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องประสานทางสำนักต่างๆในภายหลัง
     ๓. หัวข้อการฝึกอบรมระยะสั้น ในศาลาการเปรียญ โดยให้ถอดองค์ความรู้จากศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นองค์ความรู้จากการนวด (แผนภาพนวดและเส้นต่างๆ) โรคแม่และเด็ก (แผนภาพแม่ซื้อ) โรคต่างๆเป็นต้นโดยให้ประสานนายปรีดาตั้งตรงจิตรเพื่อแนะนำองค์ความรู้ในศิลาจารึกฯมาถ่ายทอดให้เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น

 

     ๔. รูปแบบการลงทะเบียน
         ๔.๑ จำนวนผู้เข้าลงทะเบียนการฝึกอบรมระยะสั้น แต่ละหลักสูตรไม่ควรเกิน ๘๐ คน
         ๔.๒ ระยะเวลาการรมระยะสั้น (ช่วงเช้า) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ
         ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
         ๔.๓ กำหนดให้มีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน ๑๘ หลักสูตร
         อาจจะให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อของการนำเสนอวิชาการในแต่ละวัน
     ๕. รูปแบบใบประกาศนียบัตร
         ๕.๑ การกำหนดให้โลโก้ใช้ด้านบนใบประกาศนียบัตร
               - ด้านซ้าย เป็นโลโก้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
               - ด้านขวา เป็นโลโก้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
     ๖. การลงนามใบประกาศนียบัตร กำหนดให้ผู้ลงนาม ได้แก่
         - ด้านซ้าย โดยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
         - ด้านขวา โดยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
         - รูปแบบใบประกาศนียบัตรให้ใช้ขนาดครึ่ง A4 สีขาว-ดำ