การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน
ผลที่ได้รับ 

๑. รับทราบ
         ๑.๑   (ร่าง) หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาสมุนไพรที่สมควรประกาศคุ้มครองเป็นสมุนไพรควบคุม
         ๑.๒ การจัดพิมพ์หนังสือสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ ที่ได้รับการศึกษาวิจัยเชิงลึก ๒๒ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
         ๑.๓ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๒๕๑/ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองทางวิชาการชนิดพันธุ์สมุนไพร เพื่อพิจารณาประกาศคุ้มครองและใช้ประโยชน์
๒. พิจารณา
          ๒.๑(ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การคุ้มครองสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ หรือสมุนไพรที่มีศักยภาพ
          ๒.๒(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (๔ รายการ) พ.ศ...

๒.๓ ร่าง) ข้อเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการครอบครอง การดูแล การเก็บรักษา
การขนย้ายหรือการปลูกสมุนไพร ๗ รายการ ที่สมควรประกาศคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
ผลที่ได้รับ
          ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
๑.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาสมุนไพรที่สมควรประกาศคุ้มครองเป็นสมุนไพรควบคุม
๑.2 การจัดพิมพ์หนังสือสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ ที่ได้รับการศึกษาวิจัยเชิงลึก ๒๒ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ประสานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการขึ้นทะเบียนยาหรือไม่ และตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีให้ถูกต้องก่อนจัดพิมพ์หนังสือ
1.3 คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๒๕๑/ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองทางวิชาการชนิดพันธุ์สมุนไพร เพื่อพิจารณาประกาศคุ้มครองและใช้ประโยชน์

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการ
๒.๑ (ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การคุ้มครองสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ หรือสมุนไพรที่มีศักยภาพ โดยเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการประสานสำนักกฎหมายและจริยธรรม ในการตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) ประกาศฯ และประสานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร
2.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (๔ รายการ) พ.ศ...
โดยมีคณะอนุกรรมการฯ บางท่าน เสนอให้ตัดเถาวัลย์เปรียงออกจากการประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม แต่บางท่านไม่เห็นด้วย จึงเห็นควรให้คณะทำงานฯ นำกลับไปทบทวนว่า ต้นเถาวัลย์เปรียงควรประกาศเป็นสมุนไพรควบคุมหรือไม่ จากนั้นนำมาเสนอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาต่อไป
2.3 (ร่าง) ข้อเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการครอบครอง การดูแล การเก็บรักษา
การขนย้ายหรือการปลูกสมุนไพร ๗ รายการ ที่สมควรประกาศคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ มติคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ทางฝ่ายเลขานุการยังสรุปไม่ชัดเจนว่า ควรนำต้นกระวานเพิ่มเติมในสมุนไพรที่สมควรประกาศเป็นสมุนไพรควบคุมหรือไม่ ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการควรสรุปการประชุมให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำไปดำเนินการต่อได้

๓. เรื่องอื่นๆ
๓.๑ ประธานได้เชิญชวนคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน  ๒๕๕๙ ณ Hall ๖-๘ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลเรือเอกณรงค์
พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยแบ่งประเด็นนำเสนอดังนี้
๑) นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับ Premium
๒) กลุ่มประเทศในแถบอาเซียนนำมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยให้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ห้ามนำสินค้ามาขาย
๓) มีบูธ young generation ให้เยาวชนนำเสนอผลงานแสดงขั้นตอนการผลิต ในพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
๔) สวนสมุนไพรหายากภายในประเทศ
๕) การให้บริการทางการแพทย์แผนไทย