การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๑ คน

. รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน

 

๒.๑ กำหนดการดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑

         คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) กำหนดระยะเวลาการส่งบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง และเกำหนด
วันนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๒.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา               และมีผลใช้บังคับ จำนวน ๔ ฉบับ โดยเป็นการคุ้มครองตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ จำนวน ๘๓ ตำรา และเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติดังกล่าว จำนวน ๕,๘๖๘ ตำรับ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาประกาศเพิ่มเติมอีก ๔ ฉบับ

๒.๓ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในกำกับ
จำนวน ๑๑ คณะ ซึ่งคณอนุกรรมการบางคณะไม่มีการขับเคลื่อนในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในกำกับทุกคณะ โดยอาจยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบัน

. คณะกรรมการพิจารณา หรือให้ความเห็นชอบ

 

๓.๑ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
          คณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบโดยให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักกฎหมายและจริยธรรม แก้ไข     

  1. แก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ ดังนี้
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕56 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน         


“ข้อ ๑๒ การจัดทําทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้นายทะเบียนกลางตรวจสอบรวบรวมและจําแนกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยลงในแบบทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อแยกประเภทภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ออกเป็น
                       (๑) ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย์แผนไทยของชาติ
                       (๒) ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
                       (๓) ตํารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตําราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ที่ได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                       (๔) ตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลหรือนิติบุคคล
                       แบบทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้”
                       (๒) แก้ไขแบบสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยเติมคำว่า “อาจ” ในข้อ ๓. รายละเอียดของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (๒) ส่วนประกอบของตำรับยาแผนไทย (อาจระบุจำนวน และชนิดของสมุนไพร)
         ๒.๔ (ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การคุ้มครองสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธ์ หรือสมุนไพรที่มีศักยภาพ  ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นำวาระเพื่อพิจารณานี้ มานำเสนอในคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งถัดไป เพราะเห็นว่า เป็นประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนรายการสมุนไพรที่สมควรประกาศคุ้มครอง

          ๓.๒ เห็นชอบรายการตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยที่เตรียมประกาศเป็นตำรับยา และตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ จำนวน ๑๔ ตำรา ๑,๖๔๑ ตำรับ โดยมอบฝ่ายเลขานุการเสนอประกาศตามขั้นตอนต่อไป
         ๓.๓ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ....

คณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการ  เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักกฎหมายและจริยธรรม ปรับแก้ไขรายละเอียด ดังนี้
                       (๑) อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหาร โดยตัดอำนาจหน้าที่ที่มีความซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการ
                       (๒) ให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการประกาศกำหนดคุณลักษณะและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารกองทุน รวมทั้งการดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนด้วย

                  

(๓) เพิ่มการกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลกองทุน (ทุก ๑ ปี) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

                  

๓.๔ การปรับเพิ่มองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย
                       เห็นชอบให้เพิ่ม “นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย” เป็นองค์ประกอบในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยเพิ่มเติม

                  

๓.๕ การปรับแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                       เห็นชอบให้ปรับแก้ไขอองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในลำดับที่ ๑๙ จาก “นายเอกรินทร์  วิริโย สำนักงานคณะกฤษฎีกา”   เป็น “ลำดับที่ ๑๙ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา”

                  

๓.๖ การพิจารณารายการตำรับยากลางแห่งชาติ
                       เห็นชอบในหลักการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำโครงการพัฒนาจัดทำรายการตำรับยากลางแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกรายการตำรับยาที่ได้รับการประกาศกำหนดเป็น
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ เพื่อจัดทำเป็นตำรับยากลางแห่งชาติ สู่การใช้ประโยชน์ อาทิ การเพิ่มรายการบัญชียาสามัญประจำบ้าน การเพิ่มบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น โดยให้กรมจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม