สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐  น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ๑๖ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
ผลที่ได้รับ
 

๑. รับทราบ
          ๑.๑ ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิตอลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai Traditional Digital Knowledge System Library: TTDKL) ซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการดำเนินการ คือ สร้างระบบ และเชื่อมโยงคลังข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน สร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระดับประเทศและระดับสากล
          วัตถุประสงค์
          ๑) อนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครองภูมิปัญญา
          ๒) ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้โดยผ่านการแลกเปลี่ยน
          ๓) ปกป้องภูมิปัญญาโดยการสร้างความตระหนัก
          ๔) ทำให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
          ๕) ปกป้องการนำภูมิปัญญาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
          กระบวนการดำเนินงานด้านองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การนวดไทย และฤๅษีดัดตน
          ๑) หลักเกณฑ์คัดเลือกตำรับตำราภูมิปัญญาที่อยู่ในลำดับการประกาศเป็นของชาติ
          ๒) การวิเคราะห์-สังคายนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา
          ๓) สถานการณ์ข้อมูลที่มีในระบบ TTDKL
              ทั้งนี้ควรนำระบบพัฒนาสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิตอลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยมารวบอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยด้วยโดยมอบกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย ดำเนินการต่อไป

 

๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
          ๒.๑ รายการตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยที่เตรียมประกาศเป็นตำรับยาและ ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ จำนวน ๑,๖๔๑ ตำรับ
          ๒.๒ ข้อมูลการนำตำรับยาและตำราล้านนาไปใช้ในประเทศลาว
                ๑) ดร.ม.ร.ว.รุจยาอาภากรผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันถูกต้องเพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนาและมีการรวบรวมจัดทำบัญชีรายชื่อใบลานถ่ายไมโครฟิล์มเอกสารใบลานที่อยู่ตามวัดและมีชาวลาวสนใจเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมล้านนาตำรายาล้านนาและได้คัดลอกไปทั้งหมดชาวเยอรมันให้งบประมาณในการทำและพยายามคัดลอกบัญชีเหล่านี้และนำขึ้นเว็ปไซต์ ซึ่งเจ้าของหอสมุดแห่งชาติลาวแจ้งว่าได้ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
                ๒) รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการสำรวจรวบรวมทำบัญชีรายการภูมิปัญญา ๑๐ เรื่อง ๑๒ เล่ม แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ ภายหลังมีการจัดพิมพ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่วรรณกรรมและตีพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เนื่องจากหากไม่เผยแพร่จะทำให้บุคคลคลอื่นนำไปเป็น เจ้าของได้แต่ไม่ได้ทำเป็นระบบดิจิตอล

 

๓. ข้อเสนอแนะ
          ๓.๑ ควรรวบรวมบัญชีรายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยที่อยู่ในส่วนภูมิภาค เช่น วัด หอสมุด สถานศึกษา หอสมุดมหาวิทยาลัย ที่มีการรวบรวมไว้แล้วนั้นเพื่อนำมาสู่การประกาศคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะมูลนิธิสุขภาพไทยที่มีการรวบรวมรายการตำรับยาและตำรากรแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาคไว้แล้วนั้น
          ๓.๒ ให้คณะทำงานฯ จัดทำบัญชีในการรวบรวมข้อมูลตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค
          ๓.๓ วิเคราะห์ คัดเลือก และจัดหมวดหมู่
          ๓.๔ คุ้มครองโดยการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
          ๓.๕ จัดทำรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์
          ๓.๖ การพิจารณารายการตำรับยากลางแห่งชาติ โดยมอบกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย จัดทำหลักการ เหตุผล ความเป็นมา และแนวทางปฏิบัติ ๓ ปี/๕ ปี โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายการตำรับยากลางแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยจัดทำโครงการภาพรวมเสนอของบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ให้ประสานเชิญ ศ.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร เป็นผู้ให้ข้อมูลและชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ต่อไป