การประชุมคณะทำงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บทะเบียนภูมิปัญญาฯ
วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นายนันทศักดิ์  โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และพื้นบ้านไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้ากลุ่มงานคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๙ เขต 
                         ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
 

   ๑.๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯแถลงข่าวการประกาศคุ้มครองตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และตำรับยาแผนไทยของชาติ “ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร” วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๓๐ ณ. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน
   ๑.๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการ
ประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑๓
“สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย”วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ฮอลล์ ๖ – ฮอลล์ ๘ เมืองทองธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน
    ๑.๓ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ (วัดโพธิ์) ภายในงานจัดพิธีไหว้ครู จัดตั้งรูปหล่อฤาษีดัดตน ๘๐ ท่า ๘๒ ตน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน

 

๒. อาสาสมัครเขตรับผิชอบส่งผลการดำเนินงานในการจัดเก็บทะเบียนภูมิปัญญาฯ ตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๒๙ รายการ ตำรับยา ๓,๔๖๐ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓,๔๘๙ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้