การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(อพ.สธ - กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน
   
  ๑. รับทราบ
    ๑.๑ ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๒ ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๔๐/๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                    
๑.๓ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑.๔ สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๕ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.
๑.๖ การดำเนินงานโครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๙ กรณีป่าชุมชน ๖๐ พื้นที่
  ๒. พิจารณา
    ๒.๑ ทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่ห้า  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ฉบับปัจจุบัน
    ๒.๒ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
    ๒.๓ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
    ๒.๔ การจัดทำเว็บไซต์การดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. ของกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ๒.๕ พื้นที่เป้าหมาย ๕๐ พื้นที่เขตอนุรักษ์ตามโครงการ
     
  ๑. ผลที่ได้รับ คณะกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๑ ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
    ๑.๒ ประกาศที่ อพ.สธ. ๑๔๐/๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    ๑.๓ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๔๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    ๑.๔ สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ๑.๕ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.
    ๑.๖ การดำเนินงานโครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๙ กรณีป่าชุมชน ๖๐ พื้นที่
  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ ทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่ห้า  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ฉบับปัจจุบัน
    ๒.๒ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
    ๒.๓ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
    ๒.๔ การจัดทำเว็บไซต์การดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. ของกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์
ให้เสร็จสิ้น และทาง อพ.สธ. ขอดำเนินการตรวจสอบก่อนนำไปใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการเผยแพร่ต่อไป
    ๒.๕ พื้นที่เป้าหมาย ๕๐ พื้นที่เขตอนุรักษ์ตามโครงการ อาจมีแนวทางพิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม และจะได้ประสานยืนยันข้อมูลไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกครั้ง ควรมีบัญชีข้อมูลสมุนไพรแต่ละเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อาจมีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน ควรศึกษาสมุนไพรเป้าหมาย และเปรียบเทียบว่า พืชชนิดใดมีสาระสำคัญในตัวยามากกว่ากัน รวมทั้งศึกษาการขยายพันธุ์พร้อมกับทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) และการปลูกพืชต้องปลูกในพื้นที่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของพืชสมุนไพรนั้นๆ และมีใบบันทึกเก็บรายละเอียดข้อมูลทุกครั้ง ควรตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ทาง อพ.สธ. จะพิจารณารายชื่อผู้แทนของ อพ.สธ. และนำเสนอทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ โดยดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งจะได้ประสานกรมวิชาการเกษตรให้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงานฯ ดังกล่าว และฝ่ายเลขานุการจะได้ประสานรวบรวมรายชื่อและแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป