การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม แพทย์หญิงประนอม  คำเที่ยง
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน
  รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
  การดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑
   

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ชุดปัจจุบัน จะพ้นตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ จึงต้องดำเนินการให้มีการ
สรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๖
    คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ึงได้กำหนดขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการ
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ดังนี้

๑. ขั้นตอนการเสนอชื่อ กำหนดให้ดำเนินการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารหลักฐานเข้ามาถึงกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. ขั้นตอนการเลือก กำหนดวันส่งบัตรเลือกกลับถึงกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. และจะดำเนินการตรวจนับคะแนน
บัตรเลือก ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง
การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย (แบบ กพท. ๑-๐๓)
    โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานสำนักกฎหมายและจริยธรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบถ้อยคำ
ในประกาศโฆษณาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
    ๒.๒ เห็นชอบรายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ที่สมควรประกาศ กำหนดเป็น
ตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติเพิ่มเติม จำนวน ๒,๙๓๕ รายการ
โดยเห็นชอบให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่
    ๑. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
    ๒. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
    ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
  เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่
    ๓.๑ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย โดยมี
อำนาจหน้าที่ดังนี้
      ๓.๑.๑ กำหนดแนวทางหรือมาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาตำรับยาแผนไทย
และตำราการแพทย์แผนไทย
      ๓.๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ให้ความเห็น คำแนะนำ
และข้อเสนอในการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ และตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ต่อคณะกรรมการ
คุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      ๓.๑.๓ คัดเลือกตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อการใช้ประโยชน์และ
จัดชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ และฉบับพัฒนา
      ๓.๑.๔ พิจารณา กลั่นกรอง ให้คำปรึกษา ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการ ในการพิจารณาการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
ของนายทะเบียน และการอุทรณ์คำสั่งของผู้จดทะเบียน
      ๓.๑.๕ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งฉบับนี้
      ๓.๑.๖ ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยมอบหมาย
    ๓.๒ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้
      ๓.๒.๑ พิจารณา ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      ๓.๒.๒ พิจารณา ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำในจัดทำกฎหมายลำดับรอง ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
      ๓.๒.๓ แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามคำสั่งนี้
      ๓.๒.๔ ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย มอบหมาย