บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสาระสำคัญ
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๔-๕ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณลานด้านหน้าห้างโรบินสันกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร

-------------------------------------------


ความเป็นมา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายภารกิจให้กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานและดำเนินการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานเป็นระดับเขตสุขภาพ โดย เขต ๔-๕ ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงาน ซึ่งมีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพและดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณลานหน้าห้างโรบินสันกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่องาน
“เล่าขานภูมิปัญญาไท เสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
สรุปสาระสำคัญจากการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๔-๕ จังหวัดกาญจนบุรี พอสังเขป ดังนี้

       ๑. นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยเห็นความสำคัญของการจัดงานเป็นการเปิดโอกาส และเวทีสำคัญให้กับบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน จากแต่ละจังหวัด ทั้งยังเป็นการสืบสาน และขยายเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยจนสามารถสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการดำเนินงานแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย และพัฒนาให้การแพทย์ทางเลือกมีคุณภาพ เกิดความเชื่อมั่นต่อการบริการ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มีสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงานภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายนายทะเบียนจังหวัด บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และให้มีเครือข่ายภาครัฐ องค์กรในพื้นที่ เขตสุขภาพ และจังหวัด ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขร่วมจัดงาน โดยมี นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน รวมถึงผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเครือข่าย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายบุคลากรด้านการสาธารณสุข ด้านการแพทย์แผนไทย สื่อมวลชน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ ๑,๘๓๐ คน
       ๒. สาระสำคัญจากการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จากเครือข่าย เขต ๔ - ๕ ทั้ง ๑๖ จังหวัด การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม) การแพทย์ทางเลือก การรักษาด้วยการนวดไทย บริการจ่ายยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูป การประกวดหมอพื้นบ้าน การประกวดหมอไทยดีเด่น  การประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งสิ้น ๓๕ บูธ
          ๒.๑ จุดเด่นของการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยปี ๒๕๕๙ เขต ๔ - ๕ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการบูรณาการจัดงานกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดร่วมจัดงานนอกเหนือจากฝ่ายสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความสำคัญและสนใจ สอดคล้องตามนโยบายท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 

          ๒.๒ การจัดนิทรรศการ เครือข่ายเขตสุขภาพร่วมจัดนิทรรศการจำนวน ๑๖ จังหวัด ร่วมกันจัดบริการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอสมุนไพรเด่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร อาหารเป็นยา ตำรับยาแผนไทย ตำราการแพทย์แผนไทย องค์ความรู้ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน จำนวน ๑๑๕ เรื่อง จำแนกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่
          ๑) หมอพื้นบ้าน/ปราชญ์/ผู้รู้ จำนวน ๒ ราย โดยเป็นหมอนวดตอกเส้น หมอยาสมุนไพร
          ๒) ภูมิปัญญาฯ/องค์ความรู้ จำนวน ๒๗ เรื่อง เช่น ตำรับยานาคราชคืนชีพ ตำรับยาอัปสรรันจวน ตำรับยาเครื่องยาเย็น การบ่งต้อด้วยหนามหวาย การทำแป้งร่ำ การทำสบู่ตาลสด ครีมทาผิวลูกตาล ยาพอกเข่า น้ำมันไพล ลูกประคบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร คัมภีร์ใบลาน เป็นต้น
          ๓) ผักพื้นบ้าน/อาหารพื้นเมือง จำนวน ๑๖ รายการ เช่น ทอดมันหน่อกะลา สลัดผักสุขภาพ แหนมเนืองสุขภาพ ยำตาลโตนด น้ำตาลสด ยำสาว ๑๘ อาหารตามธาตุเจ้าเรือน เป็นต้น
          ๔) นวัตกรรม จำนวน ๖ รายการ เช่น นวัตกรรมพรมกะลามะพร้าว นวัตกรรมเบาะวิเศษ นวัตกรรมหมอนสุขใจ นวัตกรรมสองเกลอพาเพลิน นวัตกรรมเจลแผลกดทับ นวัตกรรมห่วงสมุนไพร 
          ๕) สมุนไพรทั้งสดและแห้ง จำนวน ๖๓ ชนิด เช่น มะนาวโห่ รางจืด มะขามป้อม ดีปลี ไพล ขมิ้น ข่า ขิง ใบมะขาม ใบน้อยหน่า มะกรูด ใบหม่อน กวาวเครือขาว กวาวเครือดำ ต้นเทียน ตะไคร้ ต้นหน่อกะลา มะขามป้อม เป็นต้น
          ๖) พิธีกรรม จำนวน ๑ รายการ เช่น พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
          ๒.๓ เวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ
          ๑) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง กาแฟถั่งเช่า, โรงเรียนสอนทำผลิตภัณฑ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
          ๒) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง สมุนไพรกำจัดเหา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
          ๓) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การทำยาดมสมุนไพร,การใช้สมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
          ๔) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ของดีเมืองนนท์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
          ๕) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
          ๖) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การบ่งต้อด้วยหนามหวาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
          ๗) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง พรมจากกะลามะพร้าว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
          ๘) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
          ๙) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ห่วงสุขภาพ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
          ๑๐) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง พร้าวไพล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ๑๑) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ตรวจคูณธาตุเจ้าเรือน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
          ๒.๔ การจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้า (OTOP) มีเครือข่ายเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เวชสำอาง และยาสมุนไพร จำนวน 13 บูธ ประกอบด้วย
          ๑) ร้านบ้านสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟักข้าว
          ๒) ร้านแก้วกานดากาญจนบุรี
          ๓) ร้านพรมจันทร์
          ๔) ร้านริดซี่สมุนไพรกาญจนบุรี
          ๕) ร้านวีรวรรณสมุนไพร
          ๖) ร้านทิพย์เกสร
          ๗) ร้านขนมหวานกาญจนบุรี
          ๘) ร้าน Miss CoCo
          ๙) ร้านสวนจันทร์สมุนไพร
          ๑๐) ร้านผลไม้แช่อิ่ม
          ๑๑) ร้าน C.K. Industry (2000) co.,ltd
          ๑๒) ร้านวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน
          ๑๓) ร้านจินรางคณา

                                                         

          *** โดยมีรายได้จากการซื้อขายรวมตลอดงาน ๓ วัน เฉลี่ยประมาณวันละ ๑,๕๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท
           ๒.๕ เครือข่ายเขต ๔ - ๕ ได้ร่วมกันจัดคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์ไทยจีน ให้บริการตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษา และนวดไทยเพื่อการรักษา โดยตลอดงาน ๓ วัน มีผู้เข้ารับบริการจำนวนไม่น้อยกว่าวันละ ๑๑๐ คน
          ๒.๖ การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้าน และผู้ทรงภูมิความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย โดยทั้งสองกลุ่มเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การแพทย์แผนไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากสังคม มีผลการคัดเลือกดังนี้
                 ๑) ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นระดับเขต ๔ เป็นตัวแทนจากจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นายบุญทิ้ง ปานประไพ, ระดับเขต ๕ เป็นตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายสุรศักดิ์  สนเปี่ยม และหมอไทยดีเด่น ระดับจังหวัด
          ระดับจังหวัด เขต ๔
                    (๑) พระนครศรีอยุธยา คือ นางวิภา  สุทธิประทีป
                    (๒) นครนายก    คือ      นายธเนศ  ประกอบ
          ระดับจังหวัด เขต ๕
                    (๑) กาญจนบุรี   คือ      นางสาวสร้อยสุวรรณ  ดีเจริญ
                    (๒) สุพรรณบุรี   คือ      นายอนุสิฐษ์  แฉล้ม
                 ๒) หมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด เป็นตัวแทนหมอพื้นบ้านของแต่ละจังหวัดผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่
          ระดับจังหวัด เขต ๔      
                    (๑) พระนครศรีอยุธยา คือ นางสาวสมทรง  นกพานิช
                    (๒) อ่างทอง      คือ      นางสาวสุดใจ  พยัคฆ์เรือง
                    (๓) สระบุรี       คือ      นายบาง  น่วมโพธิ์
                    (๔) สิงห์บุรี       คือ      นายลือชัย  กาลัญญุตานนท์
                    (๕) นครนายก   คือ      นายเชง  เสนอใจ
          ระดับจังหวัด เขต ๕      
                    (๑) นครปฐม     คือ      พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์  แสงค้า)
                    (๒) กาญจนบุรี   คือ      นายเจริญ  สังข์ภาพ
                    (๓) สุพรรณบุรี   คือ      นางสมจิตต์  เพชรมอญ
                    (๔) เพชรบุรี      คือ      นายช้อง  กองสวัสดิ์
                    (๕) สมุทรสงคราม คือ      นายแช่ม  ยังยิ้ม
                    (๖) สมุทรสาคร  คือ      นายหาญ  เกาะใต้
                 ๓) ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับเขต ๔ เป็นตัวแทนจากจังหวัดสระบุรี ได้แก่ นางสมหมาย  ชัยศิริ, ระดับเขต ๕ เป็นตัวแทนจากจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ภญ.เดลิชา  ชั่งสิริพร
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
          ระดับจังหวัด เขต ๔
                    (๑) พระนครศรีอยุธยา คือ นางลาวัลย์  กิจนาวี
                    (๒) อ่างทอง       คือ      นางมานิต  บำรุงเวช
                    (๓) สิงห์บุรี        คือ      นางสาวพรรณี  วิญญกูล
                    (๔) ลพบุรี         คือ      นางลมัย  จำปาดิบ
                    (๕) นครนายก    คือ      นางดวงเดือน  บำรุงบุรี
          ระดับจังหวัด เขต 5
                    (๑) กาญจนบุรี    คือ      นางสุภาพ  สินทะเกิด
                    (๒) นครปฐม      คือ      นายพีรพงษ์พัฒน์  ปิติจะ
                    (๓) ราชบุรี        คือ      นายกัมพล  มะลาพิมพ์
                    (๔) เพชรบุรี       คือ      นางสาวนงนุช  พัชรวิโรจน์สกุล
          ๒.๗ ข้อเสนอแนะในการจัดงาน
           ๑) ให้มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ องค์กรในพื้นที่/เขตสุขภาพ/จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุขร่วมจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
           ๒) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร โดยให้เขตสุขภาพ/จังหวัดบริหารจัดการให้มีรายได้สนับสนุนการร่วมงานเพิ่มเติมมากขึ้น
           ๓) ควรกำหนดและวางแผนการดำเนินงานไว้หลายรูปแบบเพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องตามสถานการณ์