การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐  น.
ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ๑๘ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน
ผลที่ได้รับ 

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน

 

    ๑.๑ แบบประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
มอบฝ่ายเลขานุการและสำนักกฎหมายและจริยธรรม พิจารณาแก้ไขรายละเอียดในประกาศ และนำเสนอฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป

 

๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

 

    ๒.๑ แผนการดำเนินงานพิจารณารายการตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อเตรียมประกาศ เป็นตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ/ทั่วไป ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
         เห็นชอบในหลักการและเห็นควรให้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมอยู่ในแผนนี้ด้วย
    ๒.๒ รายการตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยที่เตรียมประกาศเป็นตำรับยาและตำราการแพทย์
แผนไทยของชาติ/ทั่วไป จำนวน ๓๑ รายการ 2,935 ตำรับ
         เห็นชอบให้ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยทั้ง 2,935 ตำรับ เป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ทั้งนี้การประกาศให้แบ่งเป็นหมวดหมู่
    ๒.๓ แผนการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย/คณะทำงาน
ศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาและตำราการแพทย์ไทย เพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือ
ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไป ปีงบประมาณ 2559

 

แผนการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2559

 

แผนการประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยฯ
ปีงบประมาณ 2559