การประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
เพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไป
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดน่าน


-------------------------------------------


ประธานการประชุม

ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร   วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงาน ฯ ๗ คน

ผลที่ได้รับ 

๑.

รับทราบและติดตามการดำเนินงาน

 

    ๑.๑  แผนการดำเนินงานพิจารณารายการตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อเตรียมประกาศ
เป็นตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ/ทั่วไป ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
    ๑.๒ รายการคัมภีร์แพทย์แผนไทยจากหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์
    ๑.๓ รายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
และเตรียมประกาศเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙จำนวน ๑๒ รายการ ๑,๖๘๘ ตำรับ

๒.

คณะทำงานฯ พิจารณา และให้ความเห็นชอบ  

 

   ๒.๑ รายการตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย เรื่องแผนฝีดาษ จำนวน ๑๑ รายการ ๑,๑๓๒ ตำรับ เห็นชอบให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์แผนไทย ของชาติ และให้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๓.
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก