การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครอง
และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน


-------------------------------------------


ประธานการประชุม  พระชยานันทมุนี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม     ๑๔ คน
ผลที่ได้รับ 

    ๑. ที่ประชุมฯ พิจารณา และให้ความเห็นชอบ  
        ๑.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการและเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรม เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ดังนี้


      ๒. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
        ๒.๑ นัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือบันทึกข้อตกลงฯ
ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ จ.น่าน
        ๒.๒ นัดประชุมทำ Work Shop วันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดน่าน