การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐  น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลที่ได้รับ 

๑.

รับทราบและติดตามการดำเนินงาน

 

๑.๑ แบบตรวจสอบรายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  ๑.๒ แบบประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการประสานสำนักกฎหมาย เพื่อแก้ไขรายละเอียดในประกาศต่อไป
 

๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และตำรับยาแผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขประกาศ
ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯต่อไป

๒.

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

 

๒.๑ รายการตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยที่เตรียมประกาศเป็นตำรับยาและตำราการแพทย์
แผนไทยของชาติ/ทั่วไป จำนวน ๔๕๐ รายการ
โดยเห็นชอบให้ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยเป็นของชาติ จำนวน ๔๔๘ รายการ ดังนี้
๑) คัมภีร์แผนฝีดาษ   เลขที่ ๑๔๓   จำนวน ๓๑ รายการ
๒) คัมภีร์แผนฝีดาษ   เลขที่ ๑๔๔   จำนวน ๑๙ รายการ
๓) คัมภีร์แผนฝีดาษ   เลขที่ ๑๔๕   จำนวน ๑๔๐ รายการ
๔) คัมภีร์แผนฝีดาษ   เลขที่ ๑๔๖   จำนวน ๒๕๘ รายการส่วนคัมภีร์แผนฝีดาษ เลขที่ ๑๕๐
จำนวน ๑ รายการ ให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนใหม่โดยให้ อาจารย์พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบรายละเอียดและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

 

๒.๒ ขอแก้ไขอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยเห็นชอบและ
มอบนายภานุวัฒน์ โพดนิ่ม ตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายต่อไปและประสานคณะอนุกรรมการฯ
ที่ไม่เคยเข้าร่วมประชุม หากไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมจะได้แก้ไขคำสั่งให้เป็นปัจจุบันต่อไป

         
๓.
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุดแห่งชาติ